به گزارش بورس ٢۴، ١/٢١درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان به قیمت پایه هر سهم ١۴۶،٠٠٠ ریال در تاریخ ٢٠ اسفند ماه عرضه عمده می شود.