به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٣٠٠ درصدی مجتمع های تولیدی نیلی صنعت کرمان از محل مطالبات حال شده سهامدارن و آورده نقدی را صادر کرد.