به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١١٠٠ درصدی گروه صنعتی پاکشو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته را صادر کرد.