بورس٢۴ : ارزش کل معاملات بازار سرمایه در روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه حدود ٢۵ هزار و ۴١۶ میلیارد تومان بود. از این مبلغ حدود ١٧،۴٣٠ میلیارد تومان شامل اوراق دولتی بود و در واقع ارزش معاملات کل بازار سرمایه به ٧،٩٨۶ میلیارد تومان رسید که ٣،٩٩٠ میلیارد تومان آن را حقیقی ها انجام دادند. در روز جاری برآیند ورود و خروج پول خرد بازار منفی بود. یعنی شاهد ورود پول جدید از سوی حقوقی های بازار بودیم. آن ها حدود ۶٧۵ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند که این به معنای خروج پول حقیقی است. عمده ترین پولی که از سوی حقیقی ها از بازار خارج شد، از گروه های بانکی، فرآورده های نفتی، چند رشته ای صنعتی، سرمایه گذاری، استخراج کانه های فلزی، خودرویی و فلزی بود.