به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کویر تایر در دو ماه نخست سال مالی منتهی به اذر ١۴٠٠ موفق به فروش ٢۵۵ میلیارد تومان از محصولات خود شد.