به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت گروه صنعتی بارز در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ به حدود ٢٩۶١ میلیارد تومان رسید. درآمد این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه قبل با رشد ٩۴ درصدی مواجه بود.