به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش مازندران اعلام نمود در مزایده فروش آپارتمان اداری واقع درتهران هیچ پیشنهادی جهت شرکت در مزایده ارائه نگردید.