به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکدیس اعلام نمود با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه ، کمیسیون معاملات پس از بررسی قیمت بازار و اثر افزایش نرخ مواد اولیه بر بهای تمام شده محصولات ، میزان ١١ درصد برای آبمیوه گازدار پت یک لیتری افزایش در قیمت محصولات را تصویب نموده است .