به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری غدیر در ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٠٢٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٨٩ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ٨۵ درصدی به ٧۶١٩ میلیارد تومان رسید.