به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی اصفهان سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده فراخواند.