به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره ارتباطات سیار ایران افزایش سرمایه ١٨٨ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.