به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک پارسیان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ١ ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. جمع درآمدهای غیر مشاع رشد ١۵۵ درصدی داشته و جمع درآمدهای به ٢۶٩۴ میلیارد تومان رسیده است.