به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت جنرال مکانیک افزایش سرمایه ٢٩ درصدی خود را از حالت جبران مخارج سرمایه ای به اصلاح ساختار مالی تغییر داد.