به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره کویر تایر افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.