به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت کرد.