به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها از آخرین وضعیت پرتفوی خود گزارش دادند.