به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان از استعفا حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل خبر داد.