به گزارش بورس ٢۴، ١٠ درصد سهام شرکت ریل پرداز نو آفرین چهارشنبه ١٣ اسفند ماه عرضه اولیه می شود. بدین صورت کف قیمت ۵٢٨۵ ریال و سقف قیمت ۵٣٨۵ ریال می باشد ، و حداکثر سهمیه حقیقی و حقوقی ٧٠٠ سهم می باشد.گفتنی است شنبه ١۶ اسفند ماه ٧۴،٢٨٠،٠٠٠ سهم به صندوق های سرمایه گذاری عرضه می شود.