به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت صنایع شیمیایی فارس حدود ٢٧٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.