به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی دوده فام در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ۴۶۴ میلیارد تومان فروش داشت که ۶۵ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.