به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت صنایع شیمیایی سینا حدود ١٠۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ١١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.