به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٢٩٨ میلیارد تومان فروش داشت که ٢٧ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.