به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٠٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ١٠ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.