به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۵ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت بین المللی محصولات پارس حدود ٣٠٧ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.