به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،صنایع کاشی و سرامیک سینا درصد افزایش سرمایه خود را از ٢٣۵درصد به ١٣۶٠درصد از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران تغییر داد.