به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در عملکرد ١١ ماه منتهی به بهمن ١٣٩٩ به حدود ٢١۴٠٠ میلیارد تومان رسید.