بورس ٢۴ : امروز یکشنبه دهم اسفند ماه ارزش کل معاملات بازار سرمایه برابر با ٣،٧٠٠ میلیارد تومان بود که ١،٩١٠ میلیارد تومان از این مبلغ به معاملات خرد اختصاص داشت. امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. در روز جاری شاهد رکورد جدیدی در بازار سرمایه سال ٩٩ بودیم. ارزش معاملات خرد امروز به کمترین مقدار روزانه خود در سال جاری رسید ، در حالی که بیش از سه برابر ارزش معاملات خرد اوراق دولتی در بازار عرضه شد.