به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک خاورمیانه افزایش سرمایه ۶٠درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.