به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٨۵ درصدی آلومینیوم ایران از محل سود انباشته را صادر کرد.