به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان گلستان اعلام داشت با توجه به ماده ٩٢ و ٩۵ قانون تجارت در خصوص مقام دعوت کننده به مجمع عمومی هر شرکت چاپ و انتشار هر گونه آگهی دعوت به مجمع عمومی بدون امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بدون سربرگ و مهر شرکت فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.