به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس سرام اعلام داشت با توجه به استیجاری بودن دفتر فعلی شرکت و در راستای کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی و تأمین محیط مناسب برای فعالیت شرکت تصمیم به خرید دفتری مرکزی مناسب اتخاذ گردید. مبلغ خرید ٣٠ میلیارد تومان می باشد.