جلسه مجمع فوق العاده شرکت شهد (قند خوی) با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.