به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ١٢٩۵ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٨١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.