به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پاکسان در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٢۴٨٠ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که با رشد ٣٣ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ۴٢ درصد و سود ناخالص ٣۵ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی در این دوره با رشد ۴۵ درصدی به حدود ٣۵۵ میلیارد تومان رسیده است. شرکت در ١٢ماهه ٢۶٨ میلیارد تومان سود خالص دارد. گزارش خوبی است.