به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٣۵٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ۴٩ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.