به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٩٩ میلیارد تومان فروش داشت که ٣۵ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.