به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٩٩ میلیارد تومان فروش داشت که ٣۵ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.
پتروشیمی ارومیه در ١١ماهه چه کرد؟