به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت پلیمر آریا ساسول حدود ١۵۴٧۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٨۵۴ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.