به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجمع پاکسان در تاریخ ١٩ اسفند ساعت ١٠صبح برگزار خواهد شد.