به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو در ١١ ماه سال جاری حدود ٣٣٩٨ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نمود.