به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در عملکردی چشمگیر در مدت ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٣١٣٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.