بورس٢۴ : در نخستین روز از هفته دوم اسفند ماه ارزش کل معاملات در بازار سرمایه به ۵،٣٨٠ میلیارد تومان رسید که ٢،۶۵٣ میلیارد تومان از این مبلغ را حقیقی ها انجام دادند. امروز همچنین حدود ۴،٢٠٠ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار معامله شد. در حالی که همچنان سناریوی خروج پول خرد از بازار سرمایه و ورود به صندوق های با درآمد ثابت ادامه دارد، حقیقی ها در روز جاری حدود...