به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمود.