به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام نمود در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد / نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.