به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت لاوان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٢٢٧٢ هزار متر مکعب تولید داشت.