به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سخت آژند اعلام داشت ١١٨۵٠٧ در نظر دارد سه دانگ از یک قطعه زمین با کاربری تجاری دارای پروانه ساختمانی با وضعیت موجود واقع در مشهد نبش میدان بهارستان را به فروش برساند.