به گزارش بورس ٢۴، شرکت بنیان دیزل با نماد «خبنیان» در تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران درج شد.