به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس افزایش سرمایه ۵٠٠ درصدی صنایع بهداشتی ساینا از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ،سود انباشته را تایید کرد.