به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجمع شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در تاریخ ٢٠ اسفند ساعت ١٠صبح برگزار خواهد شد.