مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع بهداشتی ساینا امروز برگزار شد.