به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود ١ واحد تجاری پروژه یاقوت به مساحت تقریبی ۶۵.٨٨ متر مربع به انضمام ٢ واحد پارکینگ و کل قدرالسهم پروژه مسکونی - تجاری موج(محمودآباد مازندران) را از طریق مزیده به فروش می رساند.